ΑΡΧΙΚΗ

Το Ερευνητικό Έργο με Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΙΟΝ/0609/74 συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ.

Το δίκτυο συνεργασίας αποτελείται από τους:

Ανάδοχος Φορέας (ΑΦ) Marine and Environmental Research Lab Ltd  M
Συνεργαζόμενος Φορέας 1 (ΣΦ1) Ωκεανογραφικό Κέντρο, Πανεπιστήμιο Κύπρου  Picture7
Συνεργαζόμενος Φορέας 2 (ΣΦ2) Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  E
Συνεργαζόμενος Φορέας 3 (ΣΦ3) T.C. Geomatic Ltd  Untitled-1

 

Οι Στόχοι του ερευνητικού έργου ήταν:

  • Η αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης του κόλπου Βασιλικού που πραγματοποιήθηκε με:

(α) Χαρτογράφηση των προστατευόμενων λιβαδιών του φανερόγαμου Posidonia oceanica και εφαρμογή βιοδεικτών (LAI, PREI και BiPο) (ΔΕ3)

(β) Εφαρμογή βιοτικών δεικτών που αφορούν: (i) τα μακροφύκη/φανερόγαμα σκληρού υποστρώματος στα παράκτια (ΕΕΙ) (ΔΕ6) και (ii) τη βενθική   μακροπανίδα κινητού υποστρώματος (ΑΜΒΙ, Μ-ΑΜΒΙ, ΒΕΝΤΙΧ, δείκτες βιοποικιλότητας) (ΔΕ4).

(γ) Εξέταση των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του ιζήματος (ΔΕ5).

Τα δεδομένα αποτελούν χρήσιμες πληροφορίες για την οικολογική κατάσταση του κόλπου Βασιλικού και μπορούν να συμβάλουν στον εντοπισμό πιθανών πηγών ρύπανσης, καθώς και σε μελλοντικά διαχειριστικά μέτρα.

  • Η εφαρμογή των μοντέλων διασποράς MERAMOD και MOM για τα ιχθυοτροφεία της ευρύτερης περιοχής κόλπου Βασιλικού. Τα μοντέλα αναμένεται να παρέχουν στους διαχειριστές των ιχθυοκαλλιεργειών, στους περιβαλλοντικούς συμβούλους και στις Αρμόδιες Αρχές ένα εργαλείο προσομοίωσης για: (α) την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας των υφιστάμενων και μελλοντικών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας και (β) τη διερεύνηση βενθικών επιπτώσεων σε περίπτωση αύξησης της παραγωγής τους (ΔΕ7).
  • Η δημιουργία τεσσάρων μόνιμων συστημάτων παρακολούθησης των λιβαδιών Posidonia oceanica στα βαθύτερα όρια του φανερόγαμου, πλησίον των ιχθυοτροφείων Seawave Fisheries Ltd, Blue Island Plc, EMAT Ltd και Ichthys Ecofarm Ltd. Με τη μελλοντική συλλογή δεδομένων από τις Αρμόδιες Aρχές ή άλλους ερευνητές στα ίδια σημεία, θα μπορεί να γίνει μακροχρόνια παρακολούθηση των λιβαδιών και σε περίπτωση που παρατηρηθούν αρνητικές επιπτώσεις να εφαρμοστούν εγκαίρως μέτρα μετριασμού (ΔΕ8).
  • Η ετοιμασία Οδηγού στον οποίο παρουσιάζονται οι σημαντικότερες παράμετροι, μεθοδολογίες και πρακτικές που θα πρέπει να εξετάζονται για την περιγραφή της υφιστάμενης οικολογικής κατάστασης (baseline ecological assessment) θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών, κατά τη διάρκεια εκπόνησης Μελέτες Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για έργα (ΔΕ9).

Στο ερευνητικό πρόγραμμα ΟΙΚΑΠΑΒ συλλέχθηκαν πολύτιμες περιβαλλοντικές πληροφορίες για το θαλάσσιο περιβάλλον του κόλπου Βασιλικού και την ευρύτερη περιοχή του. Για πρώτη φορά πραγματοποιείται τέτοιας μεγάλης κλίμακας παράκτια έρευνα στην Κύπρο η οποία περιλαμβάνει τη χωρική (και χρονική σε κάποιες περιπτώσεις) διερεύνηση βενθικών βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων και την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης του επιβαρυμένου κόλπου Βασιλικού. Εκτιμάται ότι τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από αρμόδιες αρχές και ερευνητές για τη μακροχρόνια παρακολούθηση του κόλπου Βασιλικού, για την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κόλπου Βασιλικού, καθώς και ως δεδομένα αναφοράς (reference data) υφιστάμενης κατάστασης στα πλαίσια εκπόνησης μελλοντικών Στρατηγικών Μελετών και ΜΕΕΠ για παράκτια και θαλάσσια έργα στην περιοχή.

Στην ιστοσελίδα του ερευνητικού προγράμματος, μπορείτε βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τους Φορείς, τις Δέσμες Εργασίας και τους Χάρτες.

 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΟΠΩΣ ΠΑΡΕΤΕ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΦΟΡΕΑ, ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΟΥΝ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.