Δίκτυο Συνεργασίας Επιστημόνων και Αλιέων Κύπρου

Κύριοι σκοποί του Δικτύου είναι η προστασία της αλιείας, η εξασφάλιση και κατοχύρωση συμφερόντων και δικαιωμάτων των αλιέων, η επισήμανση, προώθηση και επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την αλιεία, και η καλύτερη και βιώσιμη εκμετάλλευση των αποθεμάτων αλιείας.

Τα πρόσωπα τα οποία μπορούν να εγγραφούν ως μέλη είναι νομικά ή και φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι επαγγελματικών αδειών αλιείας, ή συλλογικοί φορείς, ή οργανώσεις που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού, ή δημοσίου δικαίου όπως  και  μη  κυβερνητικές  οργανώσεις  κοινωνικού  και  μη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα  με στόχους συναφείς με αυτούς του Σωματείου και οι οποίες επιθυμούν να συμβάλουν στην επίτευξη των σκοπών του και έχουν ξεχωρίσει λόγω της εργασίας τους και των δραστηριοτήτων τους.

Τελευταια νεα

Ίδρυση Δικτύου Επιστημόνων και Αλιέων Κύπρου

Ίδρυση Δικτύου Επιστημόνων και Αλιέων Κύπρου

24 Σεπτεμβρίου, 2020

Πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2020 η Ιδρυτική Συνέλευση εγκαθίδρυσης του Δικτύου συνεργασίας Επιστημόνων και Αλιέων Κύπρου. Του Δικτύου ηγείται το…

2η Συνάντηση

2η Συνάντηση

16 Σεπτεμβρίου, 2020
Εναρκτήρια συνάντηση

Εναρκτήρια συνάντηση

10 Αυγούστου, 2020